Hogar / Contacto
Contacto
Dongfang Electric Corporation

18 Xixin Avenue, High-tech Zone West Park, Chengdu,611731, Sichuan, P.R.China


Tel: +86-28-87898609

Fax: +86-28-87019555


Email:  latin@decintl.net